Splošni pogoji poslovanja

Informacije o ponudniku in kontakt:

EML STADLER d.o.o., Gregorčičeva cesta 17, 6250 Ilirska Bistrica

E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@eml-stadler.si

Matična številka: 3582884000

ID za DDV: SI25589199. Ponudnik je zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV).

TRR: SI56 1010 0003 5101 191, Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Telefon: (05) 7101400

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru, SRG: 2009/18143, dne 16.07.2009

Osnovni kapital: 23.000,00€

 

1. Splošni pogoji poslovanja

1.1.    Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe EML Stadler d.o.o. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.

1.2.    Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.

1.3.    Uporaba pojmov:

–                      Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

–                      Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

–                      Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.

–                      Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

–                      Predmet pogodbe je lahko blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.

1.4.    Družba obvešča stranko  preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

1.5.    Delovni čas Družbe je od ponedeljka do petka, od 7:30 do 18:00. in v soboto od 08:00 do 12:00.

 

2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

2.1.    Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.

2.2.    Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.

2.3.    Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

2.4.    Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://eml-stadler.si/splosni-pogoji-poslovanja/ Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.

2.5.    Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe.

2.6.    Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.

 

3Spremembe splošnih pogojev poslovanja

3.1.    Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

3.2.    Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://eml-stadler.si/splosni-pogoji-poslovanja/ in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

3.3.    Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

3.4.    V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.

3.5.    V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.

3.6.    Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

 

4. Splošne določbe

 4.1.    Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.).

4.2.    Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe https://eml-stadler.si/politika-zasebnosti/.

4.3.    Družbo zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi. 

4.4.    Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

 

5. Cene

5.1.    Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

5.2.    Cene so zavezujoče od trenutka, ko stranka ali potrošnik potrdi naročilo. V primeru, da se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.

5.3.    V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Družbe oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka.

5.4.    Vse cene vključujejo DDV.

 

6. Plačilne metode

6.1.    Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

–          Gotovinsko plačilo ob dostavi s Pošto Slovenije

–          Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Družbe

–          Plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro)

 

6.2.    Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

6.3.    Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbita prodajalec EML Stadler in Stripe Payments Europe, Limited The One Building

1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland(Irska).

Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku EML Stadler.

 

7. Izstavljanje računov

7.1.    Po uspešnem plačilu naročila družba pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob oddaji naročila na spletni strani Družbe, ali v tiskani obliki v paketu.

7.2.    Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

 

8. Lastništvo

8.1.    Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

 

9. Omejitev odgovornosti

9.1.    Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

9.2.    Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga, vendar ne zavajajo kupca.

9.3.    Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

9.4.    Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.

9.5.    Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika.

 

10Obravnava pritožb in reševanje sporov

10.1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko ali potrošnika, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na naslov stranke.

10.2. Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

10.3. Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL  Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

10.4. Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@eml-stadler.si.  

10.5. Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

 

11. Odstop Družbe od pogodbe

11.1. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

11.2. Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

 

12. Mnenja, ocene in priporočila

12.1. Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo. Družba ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Družbe, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah.

12.2. Družba omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne trgovine, pred dokončno objavo pa jih Družba pregleda. Družba ne bo objavila mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali ki po oceni Družbe ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

 

13. Registracija uporabnika

13.1. Z registracijo na https://eml-stadler.si/moj-racun/ postanete član EML Stadler. Pravico do nakupa v spletni trgovini EML Stadler imajo registrirani člani in tudi gostje, ki opravijo hitri nakup in se pred nakupom ne rabijo registrirati.

13.2. Ob registraciji uporabnika na spletni strani pridobi uporabnik podatke, s katerimi dostopa do spletne trgovine:

·13.2.1 uporabniško ime, ki je lahko enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku registracije

·13.2.2 geslo za dostop.

13.3. Če želi uporabnik spremeniti uporabniško ime ali geslo, lahko to stori v uporabniškem profilu na spletni strani.

 

14. Postopek oddaje naročila

14.1. V razdelku “trgovina” na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik pregleda košarico s klikom na gumb »Prikaži košarico« bodisi nadaljuje z nakupovanjem.

14.2. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono voziček (zgornji desni kot na začetni spletni strani) dostopi do dodanih izdelkov oziroma storitev ter s klikom na gumb “x” odstrani izbrani izdelek oziroma storitev. Če želi uporabnik dodati nove izdelke ali storitve v košarico, to stori s ponovitvijo postopka iz prehodnega člena.

14.3. Po kliku na ikono voziček in kliku na gumb sistem pokaže izdelke ki jih je uporabnik izbral. S klikom na gumb ”Prikaži košarico” se preusmeri uporabnika na stran ‘Košarica’. V primeru napačnega vnosa, lahko kupec napake popravi z izborom funkcije + (Dodaj količino), – (Odštej količino) ali gumb x (Odstrani iz košarice).

14.3.1.    V primeru, da je uporabnik imetnik kupona oz. promocijske kode ali darilnega bona Družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila. S klikom na gumb ”Naslednji korak” nas sistem preusmeri na stran ”Blagajna”, kjer mora kupec (ki ni registriran) vpisati podatke plačnika, načina plačila in dostave.

14.3.2.    Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja, ki so označena z rdečo zvezdico (ime, priimek, e-mail naslov, ulica in hišna številka, mesto, poštno številko in  telefonsko številko).

14.3.3.    Uporabnik lahko navede, da želi prevzeti predmet naročila na poslovnem naslovu Družbe, lahko pa izbere dostavo s strani dostavne službe Pošta Slovenije. Zaradi načina dostave (zunanji partnerji za končno dostavo) ne moremo zagotoviti točnega dobavnega roka, vendar načeloma velja, da je dobavni rok za izdelke na zalogi 5-7 dni od naročila. 

14.3.4.    Uporabnik lahko izbira med plačilnimi metodami navedenimi v točki 6. 

14.3.5.    Uporabnik lahko ustrezno označi ali želi v prihodnje prejemati promocijska e-sporočila in Družbe.

14.3.8.    Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Naročilo z obveznostjo plačila”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.

14.4. Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.

14.5. Registrirani uporabnik lahko dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli. EML Stadler lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. 

14.6. Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da na zaključku nakupa vpiše še naziv podjetja in davčno številko podjetja. Prav tako so enake možnosti plačila. 

14.7. V primeru da kljub preverjanju naročite napačen artikel ali količino, nam lahko posredujete sporočilo na elektronski naslov info@eml-stadler.si in skupaj bomo spremenili vaše naročilo

 

 

15. Dobavni pogoji

15.1.  Za naročila (znotraj Slovenije) je strošek transportnega pakiranja in dostave 4,99 €. V primeru naročila nad 150 € stroškov transportnega pakiranja in dostave ni.

15.2.  V primeru prevzema predmeta naročila na sedežu podjetja ali v primeru naročila izdelka v elektronski obliki stroškov transportnega pakiranja in dostave ni.  Na prevzemnem mestu EML Stadler d.o.o., Gregorčičeva cesta 17, 6250 Ilirska Bistrica je možno plačilo z gotovino ali s plačilno oziroma kreditno kartico (Activa, Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro, Diners).

15.3.  Družba lahko proda svoje izdelke vsem kupcem v EU, vendar izdelke dostavlja samo na naslove v Sloveniji skladno z uredbo EU 2018/302.  

15.4. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na delovnik do 14 ure, bo odposlano v roku dveh dni, v kolikor so bile uporabljene plačilne metode gotovinskega plačila ob dostavi ali plačilna kartica. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Družbe. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano v roku dveh dni po prvem naslednjem delovniku. Izdelki, ki niso na zalogi, bodo dostavljeni v roku 3-4 tednov od naročila.

15.5.  V primeru naročila virtualnega izdelka v elektronski obliki bo tak izdelek poslan v nekaj urah po prejetju plačila. Tovrstni izdelki bodo poslani na e-naslov, ki je bil naveden ob izvedbi naročila.

15.6. V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.

15.7. V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

15.8. Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

  

16. Promocijske kode oz. kode za popust

16.1.  Promocijska koda Družbe omogoča ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine (popusti, brezplačno dostavo ipd.). Promocijska koda se lahko nahaja v raznih oglasih, e-poštnih sporočilih Družbe in na drugih medijskih nosilcih.

16.2.  Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo.

16.3.  Uporabnik lahko kodo navede in potrdi v polju ”Imaš kupon?’ v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.

16.4.  V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.

 

17. Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

17.1.  Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

17.2.  Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@eml-stadler.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Družbe, oziroma s pomočjo obrazca, ki je na voljo na tej povezavi. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno.

17.3. Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Družbe o odstopu od pogodbe podjetju vrniti blago na naslov Družbe (EML Stadler d.o.o., Gregorčičeva cesta 17, 6250 Ilirska Bistrica).

17.4.  Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

17.5.  Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

17.6.  Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

17.7.  Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 135. členu zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

17.8.  V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen darilni bon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne bon v enaki vrednosti, kot jo je imel bon ob oddaji naročila.

17.9. V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode. Potrošniku se vrne le vplačani znesek.

  

18. Neskladnost blaga s pogodbo

18.1. Blago je skladno s prodajno pogodbo, če izpolnjuje:

– subjektivne zahteve za skladnost blaga (72. člen ZVPot-1) in

– objektivne zahteve za skladnost blaga (73. člen ZVPot-1).

18.2. Družba ne jamči za skladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga, če je Družba kupca ob sklenitvi prodajne pogodbe o odstopanju posebej obvestilo, ter je kupec ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje. 

18.3. Družba odgovarja za neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in se pokaže v dveh letih od dobave blaga.

18.4. Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če družba dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

18.5. Vzpostavitev skladnosti

18.5.1. Kupec lahko v primeru neskladnosti blaga, o kateri je obvestil prodajalca, najprej od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga. 

18.5.2 Kupec lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko prodajalca obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za kupca, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega kupec blago potrebuje. Rok 30 dni se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje prodajalec obvesti kupca pred potekom 30-dnevnega roka. 

18.5.3 Načeloma lahko kupec poljubno izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če:

– je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča;

– izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin. Pri tem se upošteva zlasti vrednost, ki bi jo imelo blago, če ne bi bilo neskladno, pomen neskladnosti in možnost, da bi se potrošniku brez znatnih nevšečnosti zagotovil drug jamčevalni zahtevek.

18.5.4. Prodajalec lahko zavrne kupčev jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga:

    če popravilo in zamenjava nista mogoča;

    če bi mu ob upoštevanju vseh okoliščin vzpostavitev skladnosti povzročila nesorazmerne stroške.

19. Jamčevalni zahtevek na znižanje kupnine

19.1. Ta jamčevalni zahtevek ima kupec v naslednjih primerih:

– prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu s pravili ZVPot-1 oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga;

– neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;

– narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe;

– prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

19.2. Če kupec zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Odstop od prodajne pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe. Kupec ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna.

20. Obvestilo o neskladnosti in pregled blaga

20.1. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Kupec je dolžan v obvestilu o neskladnosti natančno opisati neskladnost in prodajalcu omogočiti, da blago, za katerega kupec zatrjuje, da je neskladno, pregleda. Obvestilo o neskladnosti lahko kupec prodajalcu sporoči:

– osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali

– ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno.

20.2  Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, bo prodajalec o tem pisno obvestil kupca v osmih dneh od prejema njegovega jamčevalnega zahtevka. Kadar kupec odstopi od prodajne pogodbe, mu prodajalec vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj. V istem roku vrne prodajalec kupcu tudi sorazmerni del kupnine, če kupec uveljavlja zahtevek za sorazmerno znižanje kupnine. 

20.3. Vse pravice iz naslova uveljavljanih jamčevalnih zahtevkov do prodajalca prenehajo v dveh letih od dneva, ko je kupec o neskladnosti blaga obvestil prodajalca. Za uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov v zvezi z blagom z digitalnimi vsebinami se neposredno uporabljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov.

21. Garancija

21.1. Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Blago, za katerega je predpisana obvezna garancija ima garancijo za brezhibno delovanje za najmanj eno leto.

21.2. Proizvajalec za blago z obvezno garancijo:

– zagotavlja potrošniku poleg garancijskega lista tudi navodila za sestavo in uporabo ter seznam pooblaščenih servisov;

– zagotavlja servis, ki ima pooblastilo proizvajalca za izvajanje servisnih del na blagu ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, če sam ne opravlja te dejavnosti;

– zagotavlja brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka;

– zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

– Kupec vse pravice z naslova garancije uveljavlja neposredno pri proizvajalcu oziroma pri pooblaščenem servisu. 

– Splošni rok za odpravo napak oziroma rešitev zahtevka z naslova garancije je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak. Ostale potrošniške pravice z naslova garancije se uveljavljajo v skladu z veljavno zakonodajo.

22. Pravno obvestilo 

22.1.  Spletna trgovina EML Stadler in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

 

23. Končne določbe

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe med ponudnikom in uporabnikom. Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Ponudnik pogodbe ne shranjuje pri sebi.

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

 

 

Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 1.3.2024 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja družbe EML Stadler d.o.o.